Voorwaarden StageProject OntwerpAcademie voor opdrachtgevers

Door het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen geef je als opdrachtgever opdracht voor het laten maken van een tuinontwerp door een student van de OntwerpAcademie. De OntwerpAcademie biedt StageProjecten aan als onderdeel van de vakopleiding Tuinarchitectuur. Stagecoördinator de heer ir. P. Kroesen selecteert en begeleidt de studenten die vervolgens een tuinontwerp vervaardigen op basis van de wensen van de opdrachtgever. De rol van de OntwerpAcademie is coachend, begeleidend en adviserend.

Het aanspreekpunt voor de planvorming van het project is de student. De opdrachtgever overlegt en stemt de aard van de opdracht af met de student en de student draagt zorg voor de inhoudelijke invulling van het StageProject. De student krijgt op deze manier de mogelijkheid werkervaring op te doen, een portfolio op te bouwen en zijn of haar ontwerpvaardigheden aan te scherpen. De opdrachtgever krijgt voor een bescheiden bedrag een volwaardig tuinplan.

De financiële bijdrage die de OntwerpAcademie vraagt is een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van het StageProject. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw, maar exclusief reiskosten, verplaatsingskosten en reproductiekosten van de deelnemer/student. Opdrachtgever en deelnemer stemmen dat onderling af.

Als opdrachtgever ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:

1. De stageopdracht

De opdracht wordt uitgevoerd door een student van de OntwerpAcademie, onder begeleiding van een door de OntwerpAcademie aangewezen stagecoördinator. Voor de opdrachtgever is de student het aanspreekpunt. De student onderhoudt het contact met zijn stagecoördinator. De stagecoördinator is aanwezig bij het intakegesprek om zelf een beeld van de situatie te krijgen en de stageopdracht beter te kunnen begeleiden. Op verzoek van de student kan de stagecoördinator aanwezig zijn op andere contactmomenten. De stagecoördinator is niet degene die het tuinontwerp maakt. Zijn rol bestaat uit begeleiden, adviseren en sturen van de student. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over het ontwerp maken de opdrachtgever, student en stagecoördinator nieuwe afspraken al dan niet met een nieuwe student.

Om misverstanden te voorkomen benadrukken wij dat de hieronder genoemde werkzaamheden buiten het StageProject vallen:

Het tuinontwerp dat gemaakt is in het kader van een StageProject heeft de status van een voorlopig ontwerp (VO).

2. Leerdoel

De stageopdracht is een laagdrempelige manier voor opdrachtgevers om tegen een gunstig tarief een tuinontwerp te laten maken. Een stage heeft als doel dat de student ervan leert. De OntwerpAcademie beslist of een project zich leent voor een stage en heeft het recht een project te weigeren. Bijvoorbeeld als het project qua omvang te groot is, het leerdoel niet wordt gehaald of het project anderszins ongeschikt is voor een stage.

3. Tijdpad

De student levert een volwaardig tuinplan af. Hij of zij heeft daarvoor een doorlooptijd van doorgaans 8 - 12 weken, tenzij in goed onderling overleg anders wordt afgesproken. Tussentijds zal de student een schetsontwerp presenteren. Het is de student uitdrukkelijk niet toegestaan om, voordat er een voorlopig tuinplan is gerealiseerd en gepresenteerd, al deelplannen vrij te geven om vroegtijdig met de realisatie te kunnen beginnen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om daarom te vragen. Indien er haast is bij de uitvoering van een tuinproject is een stageproject niet de manier om een tuinontwerp te verkrijgen.

Op te leveren documenten

De door de student op te leveren documenten zijn afhankelijk van de omvang van het project, de vaardigheden van de student en de wens van de opdrachtgever. Tijdens het intakegesprek zal worden afgesproken welke documenten de student uiteindelijk zal opleveren. Elk document dat de stagiair presenteert aan de opdrachtgever wordt vooraf door de stagecoördinator gezien en gecontroleerd en voorzien van een paraaf. Documenten die niet voorzien zijn van een paraaf zijn niet goedgekeurd voor de eindpresentatie.

4. Betaling

Volledige betaling dient te geschieden bij aanvang van het StageProject. De OntwerpAcademie zal de opdrachtgever een factuur sturen nadat het intakegesprek tussen student en opdrachtgever heeft plaatsgevonden. De vergoeding van de opdrachtgever wordt gebruikt voor de stagebegeleiding. De opdrachtgever voldoet de betaling binnen de wettelijk gestelde termijn van 14 dagen op de bankrekening van de OntwerpAcademie.