Algemene voorwaarden

Algemene en leveringsvoorwaarden OntwerpAcademie

Artikel 1 Definities

Aanvangsdatum:

de datum waarop de opleiding gepland is te starten of daadwerkelijk start.

Algemene voorwaarden:

deze Algemene Voorwaarden.

Deelnemer:

student of cursist.

Einddatum:

de datum waarop de opleiding, zoals overeengekomen is beëindigd.

Inschrijving:

een door de deelnemer ingestuurde en door de OntwerpAcademie bevestigde inschrijving voor deelname aan een opleiding waarmee sprake is van een studieovereenkomst tussen de deelnemer en OntwerpAcademie.

Opleiding:

een door de OntwerpAcademie verzorgde vakopleiding of cursus.

Onderwijsmateriaal:

opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook.

Opstartkosten:

de kosten die de OntwerpAcademie ten behoeve van de uitvoering van de overeen- komst vooraf heeft gemaakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot administratiekosten, IT-kosten, marketing- en communicatiekosten en personeelskosten.

Overeenkomst:

een overeenkomst tussen deOntwerpAcademie en de deelnemer met betrekking tot het verzorgen van eenopleiding door de OntwerpAcademie.

Startdatum:

de datum waarop de deelnemer zoals overeengekomen met de opleiding start.

Studiekosten:

de overeengekomen prijs voor een opleiding met inbegrip van alle eventueel bijkomende kosten zoals lesmateriaal, excursies, examenkosten.

Website:

websites van de OntwerpAcademie op ontwerpacademie.nl

Artikel 2: NRTO
De OntwerpAcademie is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze algemene voorwaarden zijn in lijn met de Algemene Voorwaarden en de Gedragscode van de NRTO.

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van de OntwerpAcademie, en op alle door deze gesloten studieovereenkomst, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken als bedoeld in artikel 3, lid 3.
 2. Door inschrijving voor een opleiding aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen de OntwerpAcademie en de deelnemer zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie(bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende studieovereenkomst  en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de OntwerpAcademie met de deelnemer een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen OntwerpAcademie ende deelnemer het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 4: Aanbod

 1. De OntwerpAcademie brengt het aanbod elektronisch uit door plaatsing op de website.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de opleiding
 3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
  a. de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
  b. wanneer de opleiding start c.q. datum eerste bijeenkomst;
  c. de voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;)
  d. de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen (voor zover van toepassing);
  e. de studiekosten;
  f. deelname aan het afsluitend examen
  g. de wijze van betaling; en
  h. de duur van de overeenkomst (start- en einddatum).
 4. De algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk door middel van de website bekend gemaakt aan de deelnemer en maken integraal deel uit van de overeenkomst.
 5. De OntwerpAcademie mag aan het uitbrengen van een aanboden/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de deelnemer zijn persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.

Artikel 5: Inschrijving opleiding/cursus

 1. De deelnemer gaat een overeenkomst aan met de OntwerpAcademie door inschrijving voor de opleiding via het inschrijfformulier op de website.
 2. De deelnemer verklaart zich op het in het eerste lid bedoelde inschrijfformulier akkoord met het aanbod van de OntwerpAcademie als bedoeld in artikel 4, lid 3 en verklaart zich eveneens akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 3. De overeenkomst komt tot stand wanneer de OntwerpAcademie de inschrijving voor een opleiding aan de deelnemer schriftelijk heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende opleiding.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, en start en eindigt op het moment genoemd in de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dan wel op het moment dat de overeenkomst wordt ontbonden.
 5. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de deelnemer en maken integraal deel uit van de overeenkomst.

Artikel 6 Wijzigen startdatum

 1. Het wijzigen van de overeengekomen startdatum van de opleiding door de deelnemer is niet  mogelijk. In afwijking van het voorgaande kan de deelnemer In bijzondere gevallende OntwerpAcademie verzoeken de overeengekomen startdatum als bedoeld in artikel  5, lid 4 te wijzigen. De deelnemer dient tenminste 2 weken voor de startdatum van de opleiding daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in te dienen bij de OntwerpAcademie ( studentenadministratie@ontwerpacademie.nl). Binnen vijf werkdagen ontvangt de deelnemer daarover een besluit van de OntwerpAcademie.
 2. De startdatum kan slechts één maal worden verzet en wel  naar een datum liggend binnen een periode van in beginsel maximaal twee maanden na de overeengekomen en vastgestelde startdatum of naar de eerstvolgende mogelijkheid. Indien deelnemer de opleiding met de alsdan gewijzigde startdatum alsnog annuleert dan geldt de annuleringsregeling van artikel 9 zoals deze zou gelden voor de annulering van de oorspronkelijke startdatum, vermeerderd met de in lid 4 genoemde administratiekosten.
 3. De gevolgen van het verzetten van de startdatum als bedoeld in vorige lid zijn voorrekening en risico van de deelnemer. De OntwerpAcademie geeft bovendien niet de garantie  dat de datum verzet kan worden naar eenzelfde dag van de week dan wel naar dezelfde leslocatie.  
 4. De kosten van een verzoek als bedoeld in het eerste lid bedragen in verband met onder meer administratie en organisatie € 50,–. De deelneemt ontvangt daartoe tegelijkertijd met het besluit als bedoeld in het eerste lid een factuur. De deelnemer dient deze kosten uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van de factuur aan de OntwerpAcademie te voldoen.

Artikel 7 Tussentijdse wijziging lesgroep

 1. De OntwerpAcademie kan in bijzondere gevallen op een daartoe tijdig ingediend schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de deelnemer de indeling in een bepaalde lesgroep van een opleiding waar de deelnemer is ingeschreven tussentijds wijzigen naar een andere lesgroep binnen deze opleiding en/of naar een andere datum. De beslissing over het al dan niet wijzigen ligt uitsluitend bij de OntwerpAcademie. De OntwerpAcademie deelt het besluit binnen 10 werkdagen na ontvangst van het verzoek aandeelnemer mee. Als voorwaarde voor het verzoek geldt dat de volledige studiekosten door deelnemer zijn voldaan.
 2. De wijziging als bedoeld in het vorige lid vindt plaats naar een lesgroep van de opleiding die niet later wordt verzorgd dan 2 maand(en) na de datum van de oorspronkelijke lesgroep. Indien dit van de kant van de OntwerpAcademie  om onderwijskundige of organisatorische redenen niet mogelijk blijkt te zijn, dan treedt de OntwerpAcademie in overleg met de deelnemer voor een voor alle partijen passende oplossing. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid is slechts één maal tijdens de duur van de opleiding mogelijk.
 3. De OntwerpAcademie brengt voor de administratieve verwerking van bedoelde wijziging een bedrag van € 150,-- aan wijzigingskosten bij de deelnemer in rekening. De deelneemt ontvangt daartoe tegelijkertijd met het besluit als bedoeld in het eerste lid een factuur. De deelnemer dient deze kosten uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van de factuur aan de OntwerpAcademie te voldoen.  
 4. Het risico van de tussentijdse wijziging ligt geheel bij de deelnemer.

Artikel 8 Het onderbreken van de opleiding

 1. De deelnemer kan in bijzondere gevallen de OntwerpAcademie verzoeken de opleiding waarvoor deelnemer staat ingeschreven voor een bepaalde periode te onderbreken. De deelnemer dient daartoe tijdig een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de OntwerpAcademie (Studentenzaken@ontwerpacademie.nl). De beslissing over het al dan niet onderbreken en de voorwaarden daarvoor ligt uitsluitend bij deOntwerpAcademie. De OntwerpAcademie deelt het besluit binnen 10 werkdagen na ontvangst van het verzoek aandeelnemer mee.
 2. De onderbreking van de opleiding bedraagt maximaal 2 maanden, tenzij door de OntwerpAcademie op basis van het verzoek anders wordt beslist. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid is slechts één maal tijdens de duur van de opleiding mogelijk.
 3. De OntwerpAcademie zal voor de administratieve verwerking van bedoelde onderbreking een bedrag van € 150,- aan wijzigingskosten bij de deelnemer inrekening brengen. De deelnemer ontvangt daartoe tegelijkertijd met het besluite en factuur. De deelnemer dient deze kosten uiterlijk per omgaande na het besluit van de OntwerpAcademie als bedoeld in lid 1. Betaling van deze factuurvoorwaarde voor effectuering van het besluit.
 4. Indien de deelnemer de opleiding onderbreekt  vanwege een(ernstige) ziekte of ernstige calamiteit, als gevolg waarvan de deelnemer niet in staat is om de opleiding te vervolgen, overlegt de OntwerpAcademie over een passende oplossing, waarbij geldt dat de OntwerpAcademie bewijs kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins.
 5. Het risico van de tussentijdse onderbreking ligt geheel bij de deelnemer.
 6. Onverminderd het hiervoor bepaalde geldt dat lessen voor de hele opleiding zijn ingepland. Lessen inhalen is in principe niet mogelijk. Wel kan een gemotiveerd verzoek worden ingediend om  maximaal één les opnieuw te volgen. Het is aan de OntwerpAcademie om te beoordelen of zo nodig meerdere inhaallessen tot de mogelijkheden behoren kijkend naar de soort opleiding en de omstandigheden van de deelnemer. De OntwerpAcademie kan hiervoor een vergoeding vragen van maximaal € 50,-.

Artikel 9 Annulering opleiding

 1. Voor elke opleiding geldteen maximaal aantal deelnemers.
 2. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding naar het oordeel van de OntwerpAcademie onvoldoende is, staat het de OntwerpAcademie vrij om met de deelnemer overeen te komen dat de betreffende opleiding op een andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien OntwerpAcademie en de deelnemer geen overeenstemming bereiken  over deze wijziging(en), dan heeft de deelnemer het recht de betreffende opleiding kosteloos te annuleren..
 3. Voorafgaande aan de aanvang van een opleiding heeft de deelnemer met in achtneming van het navolgende het recht de inschrijving zonder opgaaf van reden te annuleren. De geplande aanvangsdatum geldt als uitgangspunt bij de bepaling van de hoogte van de kosten van annulering zoals bedoeld in lid 6.
 4. Annulering kan alleen geschieden per aangetekend schrijven gericht aan OntwerpAcademie, Belgiëlaan 1A5, 2391 PH Hazerswoude, of via een e-mail gericht aanstudentenzaken@ontwerpacademie.nl.
 5. De deelnemer heeft het recht de overeenkomst  binnen  14 dagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden conform het bepaalde in het vorige lid. Eventueel reeds betaald studiegeld wordt in dat geval binnen 14 dagen na annulering door deOntwerpAcademie terugbetaald.
 6. De deelnemer is annuleringskosten verschuldigd in geval van elke andere annulering dan annulering als bedoeld in lid 5 en wel als volgt:
  a.  Indien de deelnemer na acceptatie als bedoeld in artikel 5, lid 3 annuleert 8 weken of meer vóór de aanvang van de opleiding is deze 10% van de studiekosten verschuldigd.
  b. Indien de deelnemer na acceptatie als bedoeld in artikel 5, lid 3 annuleert tussen 8 weken en 4 weken vóór de aanvang van de opleiding is deze 25% van de studiekosten verschuldigd.
  c.  Indien de deelnemer na acceptatie als bedoeld in artikel 5, lid 3 annuleert minder dan 4 weken vóór de aanvang van de opleiding, maar wel vóór de start van de opleiding, is deze 50% van de studiekosten verschuldigd.

7. In het kader van hetgeen hierboven bepaald geldt dat indien in bijzondere gevallen ter beoordeling van de OntwerpAcademie onomstotelijk komt vast te staan dat met het oog op de redelijkheid en billijkheid met afwijkende percentages moet worden gewerkt, partijen in dat licht met elkaar in overleg zullen treden.

Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien de deelnemer na aanvang van de opleiding de overeenkomst tussentijds beëindigt, is de deelnemer een redelijke vergoeding verschuldigd, zoals bedoeld in artikel 7.411 BW. Deze vergoeding is nooit hoger dan de overeengekomen studiekosten.
  a. De redelijke vergoeding  bij tussentijdse beëindiging van een opleiding korter dan één jaar bestaat uit de kosten van het reeds door de OntwerpAcademie verzorgde onderwijs vermeerderd met 50% (als opstartkosten) van de studiekosten, vermeerderd met € 50 annuleringskosten. De redelijke vergoeding bij tussentijdse beëindiging van een opleiding korter dan één jaar bestaat uit de kosten van het reeds gevolgde onderwijs vermeerderd met 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen studiekosten, plus € 50,- annuleringskosten. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld: Bij een opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/ het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd. De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs.
  b. De redelijke vergoeding bij tussentijdse beëindiging van een opleiding van één jaar of langer bestaat uit de kosten van het reeds gevolgde onderwijs vermeerderd met 40% (als opstartkosten) van de overeengekomen studiekosten, plus € 50,- annuleringskosten. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld: Bij een opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/ het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd. De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs.
  c. Voor het overige is voorts het bepaalde in artikel 5, eerste lid van de Algemene Voorwaarden van de NRTO van overeenkomstige toepassing bij de bepaling van de vergoeding als bedoeld in het eerste artikellid.
 2. Indien de studieovereenkomst  niet tot stand komt als gevolg van het niet van start gaan van de opleiding, dan is de deelnemer geen kosten aan de OntwerpAcademie verschuldigd, noch is de OntwerpAcademie een vergoeding aan de deelnemer verschuldigd
 3. Indien de deelnemer de overeenkomst tussentijds beëindigt vanwege een ernstige ziekte of ernstige calamiteit, als gevolg waarvan de deelnemer niet in staat is om de opleiding te vervolgen, dient de deelnemer de OntwerpAcademie schriftelijk en gemotiveerd te verzoeken om aanpassing van de door OntwerpAcademie van de in lid 1 vastgestelde vergoeding, waarbij geldt dat de OntwerpAcademie bewijs kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins.

Artikel 11 Examens

 1. De opleiding wordt in beginsel afgesloten met een examen verzorgd door de OntwerpAcademie. Dit examen vormt een integraal onderdeel van de opleiding. De examen- en diplomakosten maken een onlosmakelijk deel uit van de studiekosten van de opleiding als bedoeld in artikel 4, lid 4 onder e.
 2. a. Deelnemer kan anders dan in lid 1 bepaald afzien van deelname aan het afsluitend examen. Deze keuze dient in de overeenkomst als bedoeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden nadrukkelijk te worden vastgelegd.
  b. Deelnemer behoudt het recht gedurende de duur van de opleiding, maar niet later dan 6 weken voorafgaand aan de datum van het afsluitend examen zich alsnog in te schrijven voor dit examen. Deze inschrijving wordt als onderdeel beschouwd van eerder bedoelde overeenkomst. De afzonderlijke examenkosten worden vermeld op de website van de OntwerpAcademie.
  c. Deelname aan het examen slechts mogelijk indien de examenkosten uiterlijk veertien dagen voor het examen zijn voldaan.
  d. Anders dan de annuleringsregeling in artikel 9 geldt voor annulering van de inschrijving voor het afsluitend examen als bedoeld onder b. dat bij annulering tot zes weken voor de aanvang van het examen  de deelnemer administratiekosten van  € 50 en bij een latere annulering de volledige, overeengekomen examenkosten. Het bepaalde in artikel 12, lid 5 en volgende is van overeenkomstige toepassing.
 3. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inschrijven voor een herkansing en ingeval van een extra herkansing tevens voor het voldoen van het volledige bedrag dat verschuldigd is voor de extra herkansing uiterlijk 14 dagen voor de examendatum. De deelnemer ontvangt daartoe tijdig een factuur van de OntwerpAcademie.
 4. Op de examens van de OntwerpAcademie is het examenreglement van de opleiding van toepassing.
 5. De OntwerpAcademie verstrekt het diploma van de opleiding nadat (i) aan alle eisen uit de examenregeling is voldaan, en (ii) de totale kosten voor de opleiding (en dus inclusief de examen- en diplomakosten) door de deelnemer aan de OntwerpAcademie zijn voldaan.
 6. Het diploma wordt verstrekt op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier.

Artikel 12 Betaling

 1. De deelnemer is vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4, eerste lid de totale studiekosten aan de OntwerpAcademie verschuldigd.
 2. Het verschuldigde bedrag kan ter keuze van de deelnemer ineens worden voldaan of in gelijke periodieke termijnen, overeenkomstig de termijnen op het schrijfformulier. Bij betaling van het bedrag ineens en bij termijnbetaling geldt de vervaldatum als opgenomen in de factuur resp. termijnfacturen van de OntwerpAcademie. Bij betaling in termijnen geldt een opslag van € 15,00 per termijn.
 3. De deelnemer dient de gekozen wijze van betaling direct bij inschrijving voor de opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving niet worden gewijzigd.
 4. De deelnemer ontvangt voor aanvang van de opleiding een factuur voor de totale studiekosten, ongeacht of deze kosten ineens of in termijnen door de deelnemer worden voldaan.
 5. Indien de deelnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt de OntwerpAcademie de deelnemer een betalingsherinnering waarin demogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien de deelnemer niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim
 6. Indien de deelnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de in het vorig artikellid bedoelde gestelde termijn betaalt, komen extra invorderingskosten voor rekening van de deelnemer.Deze kosten bedragen  € 150. Bij niet-tijdige betaling zal de OntwerpAcademie de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 7. Indien de deelnemer heeft gekozen voorbetaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de deelnemer alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 8. De OntwerpAcademie behoudt zich indien geen betaling van de overeengekomen studiekosten heeft plaatsgevonden het recht voor de deelnemer de toegang tot de lessen te ontzeggen. De OntwerpAcademie stelt de deelnemer schriftelijk  op de hoogte van dit besluit.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Indien de deelnemer door een aan de OntwerpAcademie toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst schade lijdt, is de OntwerpAcademie met inachtneming van het bepaalde in de volgende lid aansprakelijk voor de schade als bedoeld in artikel 6:96 BW, die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is.
 2. De deelnemer dient eventuele schade zo spoedig mogelijk , maar uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan daarvan aan de OntwerpAcademie schriftelijk te melden.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid
De door de deelnemer verstrekte informatie wordt door de OntwerpAcademie vertrouwelijk behandeld. De privacyverklaring van de OntwerpAcademie is van toepassing.

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door de OntwerpAcademie verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens inde handel verkrijgbare boeken) liggen bij de OntwerpAcademie. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de OntwerpAcademie.
 2. De deelnemer verleent op basis van diens inschrijving de OntwerpAcademie toestemming om in het kader van de opleiding door hem/haar gemaakt beeldmateriaal, waaronder foto’s en ontwerpen, om niet te gebruiken ten behoeve van commerciële uitingen betreffende het onderwijs.

Artikel 16 Overmacht

 1. De OntwerpAcademie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haarschuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer gelden de opvattingen voor rekening van de OntwerpAcademie komt.
 2. In geval van overmacht is de OntwerpAcademie gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat daarvoor voor de deelnemer een recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ontstaat.
 3. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld, kan de OntwerpAcademie de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring aan de deelnemer, zonder dat daarvoor voor de deelnemer een recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 17 Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden kunnen door de OntwerpAcademie worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats doormiddel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website

Artikel 18 Klachten

 1. Klachten betreffen gedragingen of beslissingen vaneen persoon binnen de OntwerpAcademie of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen.
 2. Klachten worden in eerste instantie behandeld door de persoon aan wie de klacht is gericht en/of door de directie.
 3. Indien het vorenstaande niet leidt tot het gewenste resultaat kan de klacht binnen 15 dagen na het definitieve besluit worden ingediend bij de klachtencommissie (klachtencommissie@ontwerpacademie.nl).
 4. De klacht wordt na ontvangst behandeld door de klachtencommissie.
 5. De klachtencommissie deelt de uitslag van haar bevindingen binnen 15 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk mee aan de klager.
 6. Klachten over examens worden gericht aan de examencommissie (examenbureau@ontwerpacademie.nl).

Artikel 19 Geschillenregeling

 1. Op de onderwijsoverkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de deelnemer en de OntwerpAcademie over de totstandkoming of de uitvoering van de studieovereenkomst  met betrekking tot door de OntwerpAcademie te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de deelnemer als door de OntwerpAcademie aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de deelnemer zijn klacht eerst bij de OntwerpAcademie heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is de OntwerpAcademie aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer de OntwerpAcademie een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, dient zij eerst de deelnemer schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of deze daarmee akkoord gaat. De OntwerpAcademie dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie is bindend.

Artikel 20 Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden en door de OntwerpAcademie geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing.

Download de brochure
Stel je vraag
meld je aan voor een proefles