Algemene voorwaarden

Algemene en leveringsvoorwaarden OntwerpAcademie

Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
Deelnemer: student of cursist
Opleiding: een door de OntwerpAcademie verzorgde opleiding of cursus
Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook
Studiegeld: prijs voor een opleiding met inbegrip van alle eventueel bijkomende kosten en belastingen
Website: website van de OntwerpAcademie: www.ontwerpacademie.nl

Artikel 2: NRTO
De OntwerpAcademie is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze algemene voorwaarden zijn in lijn met de Algemene Voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Artikel 3: Toepasselijkheid
1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van de OntwerpAcademie en op alle door deze gesloten Onderwijsovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid 3.
2. Door inschrijving voor een opleiding aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen en de deelnemer zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de website).
4. In de gevallen waarin de betreffende onderwijsovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de OntwerpAcademie een regeling treffen naar redelijkheid.
5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen OntwerpAcademie en de deelnemer het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 4: Aanbod
1. De OntwerpAcademie brengt het aanbod elektronisch uit door plaatsing op de website van de OntwerpAcademie.
2. Het aanbod bevat een omschrijving van de opleiding.
3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
a. de wijze van uitvoering van de overeenkomst.
b. wanneer de opleiding start c.q. datum eerste bijeenkomst.
c. gegevens over de hoofddocent(en). Door omstandigheden zoals ziekte, zwangerschap etc, kan een docent verhinderd zijn en wordt er (bij langdurige verhindering) een invaller gezocht om de lessen door te laten lopen en studievertraging te voorkomen.
c. de voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;.
d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
e. de studiekosten;
f.  de wijze van betaling;
g. de duur van de overeenkomst.
4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk door middel van de website bekend gemaakt aan de deelnemer en maken integraal deel uit van de overeenkomst.
5. De OntwerpAcademie mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de deelnemer zijn persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het adres van de OntwerpAcademie, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
b. het recht van de deelnemer de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 5;
c. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 5: Inschrijving opleiding/cursus/examen
1. De deelnemer gaat een overeenkomst aan met de OntwerpAcademie door inschrijving voor de opleiding via het inschrijfformulier op de website.
2. De deelnemer verklaart zich op het in het eerste lid bedoelde inschrijfformulier akkoord met het aanbod van de OntwerpAcademie als bedoeld in artikel 4, lid 3 en verklaart tevens kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden.
3. De overeenkomst komt tot stand wanneer de OntwerpAcademie de inschrijving voor een opleiding aan de deelnemer schriftelijk, heeft bevestigd. Deze bevestiging – onder vermelding van de startdatum – geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende opleiding/cursus/examen.
4. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen als bedoeld onder voorgaande lid nr 3, kan de deelnemer in bijzondere gevallen de oorspronkelijke startdatum verzetten. Hieraan zijn kosten verbonden in verband met administratie, organisatie en afstemming met diverse interne afdelingen. Deze kosten bedragen €150,–.
5. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt op het moment dat de opleiding wordt afgerond, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dan wel op het moment dat de overeenkomst wordt ontbonden.
6. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de deelnemer en maken integraal deel uit van de overeenkomst.

Artikel 6: Annulering opleiding/cursus/examen
1. Voor elke opleiding/cursus geldt een maximaal aantal deelnemers.
2. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding naar het oordeel van de OntwerpAcademie onvoldoende is, staat het de OntwerpAcademie vrij om met de deelnemer overeen te komen dat de betreffende opleiding op een andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien OntwerpAcademie en de deelnemer geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de deelnemer het recht de betreffende opleiding kosteloos te annuleren.
3. Voorafgaande aan de aanvang van een opleiding heeft de deelnemer met in achtneming van het navolgende het recht de inschrijving zonder opgaaf van reden te annuleren. De geplande aanvangsdatum geldt als uitgangspunt bij de bepaling van de hoogte van de kosten van annulering zoals bedoeld in artikellid 6.
4. Annulering kan alleen geschieden per aangetekend schrijven gericht aan OntwerpAcademie, Belgiëlaan 1A5, 2391 PH Hazerswoude, of via een e-mail gericht aan studentenzaken@ontwerpacademie.nl.
5. Annulering is kosteloos indien de deelnemer binnen 14 dagen na inschrijving en vóór dat sprake is van acceptatie als bedoeld in artikel 5, lid 3 door de OntwerpAcademie annuleert. Eventueel reeds betaald studiegeld wordt in dat geval binnen 14 dagen na annulering door de OntwerpAcademie terugbetaald.
6. De deelnemer is annuleringskosten verschuldigd in geval van elke andere annulering dan annulering conform het bepaalde in het vijfde artikellid en wel als volgt:
a. Indien de deelnemer na acceptatie als bedoeld in artikel 5, lid 3 annuleert 8 weken of meer vóór de aanvang van de opleiding is deze 10% van de overeengekomen studiekosten verschuldigd.
b. Indien de deelnemer na acceptatie als bedoeld in artikel 5, lid 3 annuleert tussen 8 weken en 4 weken vóór de aanvang van de opleiding is deze 25% van de overeengekomen studiekosten verschuldigd.
c. Indien de deelnemer na acceptatie als bedoeld in artikel 5, lid 3 annuleert minder dan 4 weken vóór de aanvang van de opleiding, maar wel vóór de start van de opleiding, is deze 50% van de overeengekomen studiekosten verschuldigd.
7. In het kader van hetgeen hierboven bepaald heeft te gelden dat indien onomstotelijk komt vast te staan dat met het oog op de redelijkheid en billijkheid met afwijkende percentages moet worden gewerkt, partijen in dat licht met elkaar in overleg zullen treden.

Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst
1. Indien de deelnemer na aanvang van de opleiding de overeenkomst tussentijds beëindigt, is de deelnemer een redelijke vergoeding verschuldigd, zoals bedoeld in artikel 7.411 BW.
a. De redelijke vergoeding bij tussentijdse beëindiging van een opleiding korter dan één jaar bestaat uit de kosten van het reeds door de OntwerpAcademie verzorgde onderwijs vermeerderd met 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen studiekosten, plus € 25,- annuleringskosten. Deze vergoeding is nooit hoger dan de overeengekomen studiekosten.
b. De redelijke vergoeding bij tussentijdse beëindiging van een opleiding van één jaar of langer bestaat uit de kosten van het reeds door de OntwerpAcademie verzorgde onderwijs vermeerderd met 40% (als opstartkosten) van de overeengekomen studiekosten, plus € 25,- annuleringskosten. Deze vergoeding is nooit hoger dan de overeengekomen studiekosten. 

c. Voor het overige is voorts het bepaalde in artikel 5, eerste lid van de Algemene Voorwaarden van de NRTO van overeenkomstige toepassing bij de bepaling van de vergoeding als bedoeld in het eerste lid.
2. Indien de onderwijsovereenkomst niet tot stand komt als gevolg van het niet van start gaan van de opleiding, dan is de deelnemer geen kosten aan de OntwerpAcademie verschuldigd, noch is de OntwerpAcademie een vergoeding aan de deelnemer verschuldigd.
3. Volledige of gedeeltelijke restitutie van het studiegeld is ter uitsluitende beoordeling van de OntwerpAcademie en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de onderwijsovereenkomst ten gevolge van een ernstige ziekte of overlijden van de deelnemer.

Artikel 8: Examens
1. De opleiding wordt afgesloten met een examen verzorgd door de OntwerpAcademie. Dit examen vormt een integraal onderdeel van de opleiding. De examen- en diplomakosten maken een onlosmakelijk deel uit van de studiekosten van de opleiding als bedoeld in artikel 4, lid 3 onder e.
2. Deelname aan het examen is alleen mogelijk als de examenkosten uiterlijk veertien dagen voor het examen zijn voldaan.
3. De deelnemer die zich anders dan in de overeenkomst als bedoeld in artikel 5, derde lid is overeengekomen alsnog wenst in te schrijven voor het afrondende examen is een extra vergoeding verschuldigd. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.
4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inschrijven voor een herkansing of een extra herkansing. Tevens is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het voldoen van het volledige bedrag dat verschuldigd is voor de extra herkansing, uiterlijk veertien dagen voor de vastgestelde examendatum. De deelnemer ontvangt daartoe tijdig een factuur van de OntwerpAcademie.
5. Op de examens van de OntwerpAcademie is het examenreglement van de opleiding van toepassing.
6. De OntwerpAcademie verstrekt het diploma van de opleiding nadat (i) aan alle eisen uit de examenregeling is voldaan.  
7. Het diploma wordt verstrekt op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier.

Artikel 9: Betaling
1.  De deelnemer is vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 5, derde lid de totale studiekosten aan de OntwerpAcademie verschuldigd.
2. Het verschuldigde bedrag kan ter keuze van de deelnemer ineens worden voldaan of in gelijke periodieke termijnen, overeenkomstig de termijnen op het schrijfformulier. Bij betaling van het bedrag ineens en bij termijnbetaling geldt de vervaldatum als opgenomen in de factuur resp. termijnfacturen van de OntwerpAcademie. Bij betaling in termijnen geldt een opslag voor administratieve verwerking van € 15,– per termijn.
3. De deelnemer dient de gekozen wijze van betaling direct bij inschrijving voor de opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving niet worden gewijzigd.
4. De deelnemer ontvangt voor aanvang van de opleiding een factuur voor de totale studiekosten, ongeacht of deze kosten ineens of in termijnen door de deelnemer worden voldaan.
5. Indien de deelnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt de OntwerpAcademie de deelnemer een betalingsherinnering waarin de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien de deelnemer niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
6. Indien de deelnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de in het vorig artikellid bedoelde gestelde termijn betaalt, komen extra invorderingskosten voor rekening van de deelnemer. Deze kosten bedragen € 150,–. Bij niet-tijdige betaling zal de OntwerpAcademie de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
7.  Indien de deelnemer heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de deelnemer alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
8. De OntwerpAcademie behoudt zich indien geen betaling van de overeengekomen studiekosten heeft plaatsgevonden het recht voor de deelnemer de toegang tot de lessen te ontzeggen. De OntwerpAcademie stelt de deelnemer schriftelijk, op de hoogte van dit besluit.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Indien de deelnemer door een aan de OntwerpAcademie toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst schade lijdt, is de OntwerpAcademie met inachtneming van het bepaalde in de volgende lid aansprakelijk voor de schade als bedoeld in artikel 6:96 BW, die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is.
2. De deelnemer dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan daarvan aan de OntwerpAcademie te melden.

Artikel 11: Vertrouwelijkheid
De door de deelnemer verstrekte informatie wordt door de OntwerpAcademie vertrouwelijk behandeld. De privacyverklaring van de OntwerpAcademie is van toepassing.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door de OntwerpAcademie verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel verkrijgbare boeken) liggen bij de OntwerpAcademie. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de OntwerpAcademie.
2. De deelnemer verleent op basis van diens inschrijving de OntwerpAcademie toestemming om in het kader van de opleiding door hem/haar gemaakt beeldmateriaal, waaronder foto’s en ontwerpen, om niet te gebruiken ten behoeve van commerciële uitingen betreffende het onderwijs.

Artikel 13: Overmacht
1. De OntwerpAcademie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de OntwerpAcademie komt.
2. In geval van overmacht is de OntwerpAcademie gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat daarvoor voor de deelnemer een recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ontstaat.
3. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld, kan de OntwerpAcademie de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring aan de deelnemer, zonder dat daarvoor voor de deelnemer een recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 14: Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden kunnen door de OntwerpAcademie worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website.

Artikel 15: Klachten
1. Klachten betreffen gedragingen of beslissingen van een persoon binnen de OntwerpAcademie of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen.
2. Klachten worden in eerste instantie behandeld door de persoon aan wie de klacht is gericht al dan in samenspraak met de directie.
3. Indien het vorenstaande niet leidt tot het gewenste resultaat kan de klacht binnen 15 dagen na het definitieve besluit worden ingediend bij de klachtencommissie (klachtencommissie@ontwerpacademie.nl ) met gebruikmaking van het klachtenformulier (zie website).
4. De klacht wordt na ontvangst behandeld door de klachtencommissie.
5. De klachtencommissie deelt de uitslag van haar bevindingen binnen 15 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk mee aan de klager.
6. Klachten over examens worden gericht aan de examencommissie (examenbureau@ontwerpacademie.nl).

Artikel 16: Geschillenregeling
1. Op de onderwijsoverkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de deelnemer en de OntwerpAcademie over de totstandkoming of de uitvoering van de onderwijsovereenkomst met betrekking tot door de OntwerpAcademie te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de deelnemer als door de OntwerpAcademie aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de deelnemer zijn klacht eerst bij de OntwerpAcademie heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is de OntwerpAcademie aan deze keuze gebonden.
7. Wanneer de OntwerpAcademie een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, dient zij eerst de deelnemer schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of deze daarmee akkoord gaat. De OntwerpAcademie dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
8. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie is bindend.

Artikel 17: Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden en door de OntwerpAcademie geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing.

Download de brochure
Stel je vraag
meld je aan voor een proefles