Algemene voorwaarden

Algemene en leveringsvoorwaarden OntwerpAcademie

Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
Deelnemer: student of cursist
Opleiding: een door de OntwerpAcademie verzorgde opleiding of cursus
Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook
Studiegeld: prijs voor een opleiding met inbegrip van alle eventueel bijkomende kosten en belastingen
Website: website van de OntwerpAcademie / info@ontwerpacademie.nl

Artikel 2 NTRO

De OntwerpAcademie is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding(NRTO). Deze algemene voorwaarden zijn in lijn met de Algemene Voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van de OntwerpAcademie en op alle door deze gesloten Onderwijs-overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid3.
2. Door inschrijving voor een opleiding aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen de OntwerpAcademie en de deelnemer zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of opde website).
4. In de gevallen waarin de betreffende onderwijsovereenkomst en/of de AlgemeneVoorwaarden niet voorzien, zal de OntwerpAcademie een regeling treffen naar redelijkheid.
5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden, tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen OntwerpAcademie en de deelnemer het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 4 Aanbod

1. De OntwerpAcademie brengt het aanbod elektronisch uit door plaatsing op de website van de OntwerpAcademie;
2. Het aanbod bevat een omschrijving van de opleiding;
3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
a. de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
b. wanneer de opleiding start/datum eerste bijeenkomst;
c. de voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;
d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
e. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
f. de wijze van betaling;
g. de duur van de overeenkomst.
4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk door middel van de website bekend gemaakt aan de deelnemer en maken integraal deel uit van de overeenkomst.
5. De OntwerpAcademie mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de deelnemer zijn persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het adres van de OntwerpAcademie, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
b. het recht van de deelnemer de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 5;
c. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 5 Inschrijving

1. De deelnemer gaat een overeenkomst aan met de OntwerpAcademie door inschrijving voor de opleiding via het inschrijfformulier op de website.
2. De deelnemer verklaart zich op het in het eerste lid bedoelde inschrijfformulier akkoord met het aanbod van de OntwerpAcademie als bedoeld in artikel 4, lid 3 en verklaart tevens kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden.
3. De overeenkomst komt tot stand wanneer de deelnemer schriftelijk heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende opleiding/cursus.
4. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 van de Algemene Voorwaarden NRTO bedoelde gegevens schriftelijk, of op een andere aan de consument ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.
5. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt op het moment dat de opleiding wordt afgerond, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dan wel op het moment dat de overeenkomst wordt ontbonden.
6. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de deelnemer en maken integraal deel uit van de overeenkomst.

Artikel 6 Annulering opleiding/cursus

1. Voor elke opleiding/cursus geldt een maximaal aantal deelnemers.
2. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding naar het oordeelvan de OntwerpAcademie onvoldoende is, staat het de OntwerpAcademie vrij om met de deelnemer overeen te komen dat de betreffende opleiding op een andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien OntwerpAcademie en de deelnemer geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de deelnemer het recht de betreffende opleiding kosteloos te annuleren. De deelnemer is in dit geval gehouden de kosten te voldoen voor de reeds aangebodenopleidingsonderdelen.
3. Voorafgaande aan de aanvang van een opleiding heeft de deelnemer het recht de inschrijving zonder opgaaf van reden te annuleren. De geplande aanvangsdatum geldt als uitgangspunt bij de bepaling van de hoogte van de kosten van annulering zoals bedoeld in artikellid 6.
4. Annulering kan alleen geschieden per aangetekend schrijven gericht aan OntwerpAcademie, Belgiëlaan 1A5, 2391 PH Hazerswoude, of via een e-mail gerichtaan info@ontwerpacademie.nl.
5. Annulering is kosteloos indien de deelnemer binnen 14 dagen na inschrijving annuleert en vóórdat sprake is van acceptatie als bedoeld in artikel 5, lid 3 door de OntwerpAcademie. Eventueel reeds betaald studiegeld wordt in dat geval binnen 14 dagen na annulering door de OntwerpAcademie terugbetaald.
6. De deelnemer is annuleringskosten verschuldigd in geval van elke andere annulering dan annulering conform het bepaalde in het artikel 5 en wel als volgt:
a. Indien de deelnemer na acceptatie als bedoeld in artikel 5, lid 3 annuleert 8 weken of meer vóór de aanvang van de opleiding is deze 10% van het overeengekomen lesgeld verschuldigd.
b. Indien de deelnemer na acceptatie als bedoeld in artikel 5, lid 3 annuleert tussen 8 weken en 4 weken vóór de aanvang van de opleiding is deze 25% van het overeengekomen lesgeld verschuldigd.
c. Indien de deelnemer na acceptatie als bedoeld in artikel 5, lid 3 annuleert minder dan 4 weken vóór de aanvang van de opleiding, maar wel vóór de start van de opleiding, is deze 50% van het overeengekomen lesgeld verschuldigd.
7. In het kader van hetgeen hierboven bepaald, geldt dat indien onomstotelijk komt vast te staan dat met het oog op de redelijkheid en billijkheid met afwijkende percentages moet worden gewerkt, partijen in dat licht met elkaar in overleg zullen treden.

Artikel 7 Beëindiging van de overeenkomst

1. Indien de deelnemer na aanvang van de opleiding de overeenkomst tussentijds beëindigt, is de deelnemer het redelijk loon, zoals bedoeld in artikel 7.411 BW bestaande uit ondermeer het inschrijfgeld plus opstartkosten en onderwijskosten ter hoogte van het aantal op het moment van ontbinding ontvangen lessen, verschuldigd.
2. Indien de onderwijsovereenkomst niet tot stand komt als gevolg van het niet van start gaan van de opleiding, dan is de deelnemer geen kosten aan de OntwerpAcademie verschuldigd, noch is de OntwerpAcademie een vergoeding aan de deelnemer verschuldigd.
3. Volledige of gedeeltelijke restitutie van het studiegeld is ter uitsluitende beoordeling van de OntwerpAcademie en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de onderwijsovereenkomst ten gevolge van een ernstige ziekte of overlijden van de deelnemer.

Artikel 8 Examens

1. Indien een extern instituut anders dan de OntwerpAcademie een extern examen voor de opleiding zal afnemen is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en het voldoen van de betaling aan een dergelijk extern examen.
2. De OntwerpAcademie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het niet tijdig aanmelden en voor de inhoud van het extern examen.

Artikel 9 Betaling

1. De deelnemer is vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4, eerste lid de totale studiekosten aan de OntwerpAcademie verschuldigd.
2. Het verschuldigde bedrag kan ineens worden voldaan of in gelijke periodieke termijnen, overeenkomstig de termijnen op het inschrijfformulier. Bij betaling van het bedrag ineens en bij termijnbetaling geldt de vervaldatum als opgenomen in de factuur resp. facturen van de OntwerpAcademie.
4. Bij betaling in termijnen geldt een opslag van € 15,00 per termijn.
5. De deelnemer ontvangt voor aanvang van de cursus een factuur voor het gehele lesgeld, ongeacht of hij het lesgeld ineens of in termijnen voldoet.
6. Indien de deelnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt de OntwerpAcademie de deelnemer een betalingsherinnering waarin de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien de deelnemer niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
7. Indien de deelnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de in het vorig artikellid bedoelde gestelde termijn betaalt, komen extra invorderingskosten voor rekening van de deelnemer. Deze kosten bedragen € 150,-. Bij niet-tijdige betaling zal de OntwerpAcademie de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
8. Indien de deelnemer heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de deelnemer alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Indien de deelnemer door een aan de OntwerpAcademie toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst schade lijdt, is de OntwerpAcademie met inachtneming van het bepaalde in de volgende lid aansprakelijk voor de schade als bedoeld in artikel 6:96 BW, die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is. De aansprakelijkheid voor letselschade, dood of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.
2. De deelnemer dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan daarvan aan de OntwerpAcademie te melden.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid

De door de deelnemer verstrekte informatie wordt door de OntwerpAcademie vertrouwelijk behandeld. De OntwerpAcademie handelt daarbij overeenkomstig de geldende privacywetgeving.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door de OntwerpAcademie verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel verkrijgbare boeken) liggen bij de OntwerpAcademie. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de OntwerpAcademie.
2. De deelnemer verleent op basis van zijn inschrijving de OntwerpAcademie toestemming om het in het kader van de opleiding door hem/haar gemaakt beeldmateriaal, waaronder foto’s en ontwerpen, om niet te gebruiken ten behoevevan commerciële uitingen betreffende het onderwijs.

Artikel 13 Overmacht

1. De OntwerpAcademie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de OntwerpAcademie komt.
2. In geval van overmacht is de OntwerpAcademie gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat daarvoor voor de deelnemer een recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ontstaat.
3. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld, kan de OntwerpAcademiede overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring aan de deelnemer, zonder dat daarvoor voor de deelnemer een recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 14 Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door de OntwerpAcademie worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of doormiddel van een algemene kennisgeving op de website.

Artikel 15 Klachten

Eventuele klachten over de les lost de docent in eerste instantie zelf op met de betrokken student. Als dat niet lukt dan speelt de docent de klacht door. De OntwerpAcademie is lid van de NRTO en conformeert zich aan de voorwaarden en procedures die de NRTO hanteert.

Klachten die niet gaan over de lessen of de lesinhoud, speelt de docent door naar het management van de OntwerpAcademie: info@ontwerpacademie.nl of studentenzaken@ontwerpacademie.nl of administratie@ontwerpacademie.nl.

Klachten over examens dient de student in eerste instantie in bij de klachtencommissie van het examenbureau.

Uitval van lessen proberen we tot het uiterste te voorkomen. Als het echt niet anders kan, regelt de docent in eerste instantie zelf de vervanging van zijn of haar lessen.

Artikel 16 Geschillenregeling

1. Op de onderwijsoverkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de deelnemer en de OntwerpAcademie over de totstandkoming of de uitvoering van de onderwijsovereenkomst met betrekking tot door de OntwerpAcademie te leveren of geleverde diensten en zaken, dienen zowel door de deelnemer als door de OntwerpAcademie aanhangig te worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de deelnemer zijn klacht eerst bij de OntwerpAcademie heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Wanneer de deelnemer een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is de OntwerpAcademie aan deze keuze gebonden.
7. Wanneer de OntwerpAcademie een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, dient zij eerst de deelnemer schriftelijk te vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of deze daarmee akkoord gaat. De OntwerpAcademie dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
8. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie is bindend.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en door de OntwerpAcademie geleverde diensten is het Nederlands recht van toepassing.

Download de brochure
Stel je vraag
meld je aan voor een proefles