Ecologische waarde van inheemse planten

Momenteel wordt de ecologische waarde van onze omgeving steeds actueler en kennis van inheemse planten is hierbij onmisbaar. Door de natuur in te trekken, kun je de structuren van de diverse plantengemeenschappen herkennen en de vele inheemse planten die we tijdens de cursus Plantenkennis Compleet behandelen, in hun natuurlijke omgeving bestuderen. Zoals bijvoorbeeld in het Vechtplassengebied, een laagveengebied in Midden-Nederland met een Europese beschermde status.

Tijdens de afgelopen module Varens. Grassen en Inheems hebben we aandacht besteed aan de evolutie van planten en de ecologische waarde van inheemse soorten. Ook hoe deze evolutie van honderden miljoenen jaren heeft geleid tot de omvangrijke, huidige soortenrijkdom. De onderlinge balans tussen soorten is complex en deze samenhang van structuren van planten en dieren in hun bijbehorende biotopen, staat centraal bij ecologie. 

Vechtplassengebied

De Vechtplassen is een natuurgebied dat bestaat uit rietlanden, open water, veenbossen, smalle akkers en natte graslanden. Het omvat de Ankeveense, Kortenhoefse en Loosdrechtse plassen, een gebied dat door de eeuwen heen door de mens is gebruikt en gevormd. In dit eeuwen oude veenwinningsgebied is nu natuur ontstaan dat gevormd wordt door de dynamiek van water en land. Er is een voortdurende aanspoelingsgordel van organische resten waardoor uiteindelijk nieuw land ontstaat. De planten die zich hier vestigen worden via het water aangevoerd en bestaan uit snelgroeiende, hoog opschietende, voornamelijk kruidachtige pioniersplanten. Later worden deze opgevolgd door zeldzamere soorten en ook bomen en heesters. Opvallend is de balans tussen de onderlinge soorten, wat leidt tot een harmonieus beeld en een grote diversiteit aan plant- en dierenleven.Plantengemeenschappen

In de syntaxonomie worden de van nature voorkomende planten ingedeeld in plantengemeenschappen en wordt dit vegetatietype ook wel de Klasse der natte strooiselruigten genoemd, de Convolvulo-Filipenduletea. We herkennen hierin de geslachtnamen van de haagwinde en de moerasspirea. Deze en vele andere planten die we tijdens de diverse modules hebben behandeld zien we terug in dit natuurgebied. Een paar voorbeelden zijn de waterlelie, gele plomp, lisdodde, riet, watermunt (Water- en oeverplanten), moerasspirea, valeriaan, koninginnekruid, grote engelwortel en diverse heesters en bomen zoals wilgen, elzen, berken en eiken. En natuurlijk heel veel planten die we tijdens de laatste les Inheemse planten hebben behandeld. Weten waar planten van nature groeien, is een vast onderdeel van onze plantenkennislessen, ongeacht uit welk deel van de wereld zij komen. Want hun natuurlijke biotoop zegt heel veel over hun toepassingsmogelijkheden.Inzicht en aandacht voor ecologie

De juiste toepassing van planten gaat vooral samen met inzicht. Hoe leven planten, waarom zijn soorten invasief, wat is de relatie met de natuur, allemaal belangrijke aspecten die bijdragen aan een gezonde en duurzame beplanting.

Het belang van planten die bijdragen aan een ecologische gezonde structuur is groot. Voor ons spelen inheems planten hierbij een grote rol. Tijdens elke module komen naast de vele exoten, ook inheemse planten aan bod en vormen een vanzelfsprekend onderdeel van Plantenkennis Compleet en Plantenkennis Basis

Aandacht voor ecologie wordt steeds belangrijker. Heel terecht. Want wat is er mooier dan het creëren van groene buitenruimten die goed zijn voor ons én die goed zijn voor de vele dieren die minstens net zo afhankelijk zijn van wat er groeit op onze aardbodem.

 

 

 

 

Logo_ontwerpacademie
   

Contact algemeen

Contact studentenzaken

Online

                               

Adres

  • Bezoek- en correspondentieadres 
  • Belgiëlaan 1A5, 2391 PH Hazerswoude-Dorp
  • Leslocatie Boskoop
  • Belgiëlaan 1A5, 2391 PH Hazerswoude-Dorp
  • Leslocatie Tuinvisie, Utrecht
  • Rutherfordweg 75, 3542 CN Utrecht