Leveringsvoorwaarden OntwerpAcademie

Inschrijving

De algemene voorwaarden consumenten NRTO (klik hier) zijn van toepassing op de inschrijving. Daarnaast gelden de volgende bepalingen:

Wanneer je jezelf hebt opgegeven voor een cursus/opleiding dan krijg je via de e-mail van ons een inschrijfformulier/contract toegezonden. Op dit inschrijfformulier staan belangrijke gegevens zoals:

  • soort cursus;
  • locatie;
  • tijdstip;
  • kosten.

Je kunt het formulier invullen, ondertekenen, inscannen/fotograferen en mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je kunt het ook per post versturen naar: Belgiëlaan 1A5, 2391 PH Hazerswoude-Dorp.

Jouw inschrijving is definitief zodra wij jouw ondertekende inschrijfformulier/contract ontvangen hebben. Na ontvangst van jouw inschrijfformulier/contract ontvang je van ons een factuur. Alle vermelde cursuskosten zijn gespecificeerd. De OntwerpAcademie is voor onderwijsdiensten vrijgesteld van BTW. Na ontvangst van het inschrijfformulier/contract heb je 14 dagen bedenktijd om eventueel te annuleren. Daarna is de inschrijving definitief en is er sprake van een overeenkomst waarbij de student een afnameplicht heeft en de OntwerpAcademie een leveringsplicht.

Bij te weinig inschrijvingen gaat een cursus soms niet door of kiezen wij ervoor cursussen samen te voegen. Er geldt ook een maximum aantal deelnemers voor elke cursus. Dat proberen we zo goed mogelijk aan te houden. Mocht het zo uitkomen dan kunnen we besluiten incidenteel voor een cursus een paar cursisten meer aan te nemen. Het inplannen van deelnemers doen we alleen wanneer we het inschrijfformulier/contract van je ontvangen hebben. Als je zeker weet dat je wilt starten wacht daar dan niet te lang mee.

Heb je je ingeschreven en betaald en kun je onverhoopt de cursus toch niet volgen dan kijken we samen met jou naar een vervangende datum. Mocht je de cursus halverwege moeten afbreken dan kijken we in eerste instantie samen naar een alternatieve datum, om de cursus te vervolgen. We gaan er dan wel van uit dat er moverende redenen zijn (ziekte, calamiteiten) om de cursus af te breken. We doen ons best om te kijken naar een goed alternatief maar garanties kunnen we je niet geven. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

Als je je binnen twee weken nadat je je hebt ingeschreven alsnog bedenkt en wilt opzeggen kan dat zonder bijkomende kosten als je géén lessen gevolgd hebt. Heb je wel lessen gevolgd dan is restitutie van het lesgeld niet mogelijk. Lesdagen of lesmomenten die je mist kun je wat ons betreft inhalen op een ander tijdstip. Laat dat van te voren wel even weten, dan kijken we naar de mogelijkheden op dat moment. 

Betaling

Als je kiest voor een eenmalige betaling dan zijn er geen bijkomende kosten. Gespreid betalen is mogelijk op het inschrijfformulier/contract kies je voor 2, 3 of 4 termijnen. Deze betalingsovereenkomst kan na inschrijving voor een cursus/opleiding niet worden gewijzigd. De betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.

De OntwerpAcademie streeft ernaar de (eerste) factuur twee weken voor aanvang van de opleiding/cursus te verzenden. Er is een betalingstermijn van 30 dagen. Let op: bij gespreid betalen zijn er wel bijkomende kosten. Die extra kosten zijn het gevolg van meer administratieve handelingen. Per termijn komen de kosten op € 15,-. Op al onze facturen is de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen van toepassing.

Overmacht

Onder overmacht wordt in deze leveringsvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop de OntwerpAcademie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de OntwerpAcademie niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

De OntwerpAcademie heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de OntwerpAcademie haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de OntwerpAcademie opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien de OntwerpAcademie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige werking heeft.

Beïndiging opleiding/cursus

Volledige of gedeeltelijke teruggave van de opleidingskosten is ter beoordeling van de OntwerpAcademie en alleen mogelijk ten gevolge van een ernstige ziekte of calamiteit. In alle andere gevallen ben je de volledige opleidingskosten verschuldigd. De OntwerpAcademie volgt hier nadrukkelijk de uitgangspunten die gehanteerd worden door de NRTO.

Inhoudelijke informatie

Als deelnemer krijg je van ons een naslagwerk met inhoudelijke informatie over de cursus. In de meeste gevallen krijg je deze informatie gedurende de cursus uitgereikt. Er staat ook veel lesstof op Dropbox. Na inschrijving ontvang je van ons een uitnodiging. Van de docenten mag je verwachten dat ze zich aan de afgesproken tijden houden en dat ze beschikken over voldoende kennis. Wij zorgen er in ieder geval voor dat het gedreven en deskundige docenten zijn die over veel praktijkervaring beschikken.

Heb je vragen over de lessen of over de lesstof, bespreek dit in eerste instantie met jouw docent. Dat is de aangewezen persoon. Kom je er toch niet uit, stuur dan een bericht naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Cursisten kunnen ook na de cursus nog enige tijd terecht met vaktechnische vragen. Alleen vragen die je via e-mail stelt nemen we in behandeling. Binnen 24 uur mag je van ons een antwoord verwachten.

Leslocaties

De leslocaties van waaruit we werken, zijn eenvoudig en functioneel. Die keuze is bewust gemaakt om de cursussen betaalbaar te houden. Wat leslocaties betreft willen we ook ‘in het groen’ opereren, omdat dat inspireert en leerzaam is. Koffie en thee zijn inbegrepen bij de cursuskosten. Een lunch is alleen inbegrepen bij dagcursussen en als het extra vermeld is bij het product. Kijk goed of deze vermelding duidelijk bij de cursusbeschrijving staat.

De cursusduur is standaard 2,5 uur. Wij spreken dan over een dagdeel. Zo’n dagdeel is inclusief een korte pauze van maximaal 15 minuten. Een pauze is geen verplichting. De tijden zijn standaard van 10.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. In overleg met de groep kan hiervan afgeweken worden. Avondcursussen draaien van 19.00 uur tot 21.30 uur. Een docent mag van deze tijden afwijken; alleen na goed overleg en afstemming met zijn eigen cursusgroep.

Privacy, studentenwerk en beeldmateriaal

Studenten maken over het algemeen prachtig werk waar wij trots op zijn en dat we graag willen delen. De OntwerpAcademie is vrij om gemaakt werk van deelnemers te publiceren. Bijvoorbeeld via de website, Twitter of Facebook. Met het oog op privacy zorgt de OntwerpAcademie er voor dat namen en adressen van de makers niet te zien zijn.

De OntwerpAcademie heeft recht op het ontvangen van een digitale kopie van het examenwerk gemaakt door examenkandidaten. Dit werk mag de OntwerpAcademie naar eigen inzicht gebruiken voor publicitaire- en onderwijsdoeleinden.

De OntwerpAcademie zal de door de student/deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. De OntwerpAcademie conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving. Op al het door de OntwerpAcademie verstrekte informatie en lesstof berust copyright. Het eigendomsrecht van de lesstof ligt bij de OntwerpAcademie.

Klachtenregeling OntwerpAcademie:

De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Indien de Klant een particulier is, kunnen geschillen tussen de Klant en de OntwerpAcademie over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door OA te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de Klant als door de OntwerpAcademie aanhangig worden ge-maakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Klant zijn klacht eerst bij de OntwerpAcademie heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de geschillencommissie en aangeeft het oordeel als bindend te aanvaarden, is de OntwerpAcademie aan deze keuze gebonden.

Wanneer de OntwerpAcademie een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet de OntwerpAcademie eerst de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. de OntwerpAcademie dient daarbij aan te kondigen dat de OntwerpAcademie zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende regelement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Klant, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Klachten worden binnen een termijn van 4 weken afgehandeld. Als er een langere tijd, voor bijvoorbeeld onderzoek, nodig is dan wordt de deelnemer binnen de 4 weken daarvan in kennis gesteld. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. De OntwerpAcademie onderschrijft de gedragscode van de NRTO. http://www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/gedragscodes/

Tot slot
Als jij vindt dat we in deze leveringsvoorwaarden iets vergeten zijn laat het dan even weten. Jouw reactie stellen we zeer op prijs. Onze insteek is vooral om hoogwaardige informatie en vakkennis over te brengen in een goede sfeer.OntwerpAcademie is ontstaan uit liefde voor het ontwerpvak. Bovendien vragen veel cursisten naar vervolgopleidingen en cursussen. Wij beschouwen onszelf als een lerende organisatie. Stuur je vragen, suggesties of opmerkingen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dat stellen we zeer op prijs.

De leveringsvoorwaarden kunnen door de OntwerpAcademie worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website van de OntwerpAcademie.

 

Logo_ontwerpacademie
   

Contact algemeen

Contact studentenzaken

Online

                               

Adres

  • Bezoek- en correspondentieadres 
  • Belgiëlaan 1A5, 2391 PH Hazerswoude-Dorp
  • Leslocatie Boskoop
  • Belgiëlaan 1A5, 2391 PH Hazerswoude-Dorp
  • Leslocatie Tuinvisie, Utrecht
  • Rutherfordweg 75, 3542 CN Utrecht